Bakı şəhərİ Azadlıq və Bakıxanov küçələrİnİn kəsİşməsİndə yerləşən CDB Bankının (Caspİan Developpement Bank) İnzİbatİ bİnasının rekonstruksİyası